Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 27.11.2023 od 18:30 hodin
Vyvěšeno: 20.11.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU
Obec Petrovičky v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: parcela číslo 559/6, vše v obci Petrovičky, katastrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 46m2.
Vyvěšeno: 30.10.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2023.
Vyvěšeno: 04.09.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2023 ze dne 10. 7. 2023 o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 12.07.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2022
Vyvěšeno: 07.07.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2023.
Vyvěšeno: 16.02.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Vybírání poplatků
V pondělí dne 6.2., 13.2. a 20.2. 2023 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 650,- Kč na osobu, dítě do 15 let 550,- Kč, za nemovitost určenou k individuální rekreaci 650,-Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč.
Vyvěšeno: 28.01.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025
Vyvěšeno: 31.12.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2023
Vyvěšeno: 31.12.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a ust. § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle ust. § 5b odst. 4 zákona, v souladu s § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
Vyvěšeno: 09.05.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Vyvěšeno: 09.05.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ o povinně zveřejňovaných dokumentech
Tímto oznamujeme, že dokumenty: • Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2020 a 2021; • Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2022; • Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí za období 2019 – 2022; • Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2021 a 2022; jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: https://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska/ a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 09.02.2022Vyvěsil: Pappová Jitka Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <