Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2022
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Podchlumí na rok 2021.
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 21.10.2021
Vyvěšeno: 27.10.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Vyvěšeno: 04.10.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Vyvěšeno: 27.09.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020.
Vyvěšeno: 22.09.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2020
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2021.
Vyvěšeno: 26.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš
Vybírání poplatků
V pondělí dne 1.3., 8.3. a 15.3. 2021 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420,- Kč na osobu, dítě do 15 let 320,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 8. 3. 2021. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 1.3., 8.3. a 15.3.2021 od 19 do 20 hodin. Obec Petrovičky: Číslo účtu: 25422541 / 0100; Částka:…………………; Variabilní symbol: číslo popisné; Popis: odpady 2021 / jméno
Vyvěšeno: 22.02.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2020.
Vyvěšeno: 29.01.2021Vyvěsil: Malina Lukáš
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2021
Vyvěšeno: 14.01.2021Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023
Vyvěšeno: 14.01.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Nová pošta Partner
Nová pošta Partner - otevírací doba a nabízené služby
Vyvěšeno: 02.11.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2019 - návrh
Vyvěšeno: 01.06.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf

Úřední deska - sejmuto

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky, Doba konání: čtvrtek 21.10.2021 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 13.10.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.10.2021
Konkurs
Rada města Hořice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín s nástupem od 1. 8. 2021 nebo dle dohody.
Vyvěšeno: 07.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Vyvěšeno: 01.03.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2020.
Vyvěšeno: 21.12.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 15.10.2021
Nařízení Krajské hygienické stanice
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 2/2020.
Vyvěšeno: 12. 10. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2020.
Vyvěšeno: 17.09.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 15.10.2021
Nařízení Krajské hygienické stanice
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020.
Vyvěšeno: 08. 09. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Rozhodnutí č. 2
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu. Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchycích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty).
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Omezení komerčních linek
S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu „letních prázdnin“. Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333.
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: ? osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, II. osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, na základě doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Vám zasíláme informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě. Prosíme o zveřejnění těchto materiálů na informačních kanálech Vašeho města či obce (na nástěnkách, webových či facebookových stránkách apod.)
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2020.
Vyvěšeno: 13.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 15.10.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2019.
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 15.10.2021
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to slečnu Lenku Myslivcovou, nar. 22. 6. 2000, bytem Petrovičky 27, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 28.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 24.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 09.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2021
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 17.8.2021
Vyvěšeno: 23.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 08.09.2021
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: úterý 17.08.2021 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 09.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.08.2021
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2020 - návrh
Vyvěšeno: 11.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2021
Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2022 - 2024
Vyvěšeno: 11.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2021
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „katastrální úřad) Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Petrovičky u Hořic obce Petrovičky provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 1.9.2021 přibližně do 30.10.2022. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.
Vyvěšeno: 19.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 01.07.2021
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 20.5.2021
Vyvěšeno: 26.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2021
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Vyvěšeno: 29.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.06.2021
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2019
Vyvěšeno: 18.06.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.06.2021
Kalkulace cen vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - Královéhradecká provozní a.s.
Vyvěšeno: 01.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.05.2021
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021) - návrh zprávy
Vyvěšeno: 11.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2021
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky, Doba konání: čtvrtek 20.05.2021 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 11.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.05.2021
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: parcela číslo 454/35, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 298 m2.
Vyvěšeno: 23.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.05.2021
Oznámení o záměru odkoupení pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr odkoupení těchto pozemků: parcela číslo 509/2, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku vodní plocha, o výměře 298 m2, vlastníka p. Jaroslava Berného.
Vyvěšeno: 23.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.05.2021
Nosné kuřice
Firma SVOBODA – Lučice, drůbežárna Mírovka, NOSNÉ KUŘICE, barva červená a černá, Stáří: 19 týdnů, cena: 180,- Kč/kus, středa 17. března 2021 12.25 h. - Petrovičky U autobusové zastávky. Možno objednat: 569 489 358 svoboda.lucice@seznam.cz, po telefonické domluvě možnost zavezení na určené místo.
Vyvěšeno: 08.03.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.03.2021
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2020
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2021
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2021
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 5. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 21. 12. 2020.
Vyvěšeno: 28.12.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.01.2021
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2018 a 2019; Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2019 a 2020; Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí za období 2019 – 2022; Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2019 a 2020 jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 777 854 526.
Vyvěšeno: 08.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2020
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 21.12.2020 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 11. 12. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2020
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2021
Vyvěšeno: 24.11.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2020
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023
Vyvěšeno: 24.11.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 20. 10. 2020.
Vyvěšeno: 26.10.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 11.11.2020
Veřejná vyhláška
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 20. 10. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.11.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to slečnou Lenkou Myslivcovou, nar. 22. 6. 2000, bytem Petrovičky 27, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 22. 8. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 03.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. f ) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 18.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 03.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
V souladu § 15 odst. 1 písm. c) č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 4 (čtyři) – 3 členové + zapisovatel.
Vyvěšeno: 03.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 03.10.2020
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: úterý 20.10.2020 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 12. 10. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 28. 7. 2020.
Vyvěšeno: 03.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.08.2020
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Marius Pedersen provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů. Dne: 29. srpna 2020 ČAS: 10,00 – 10,25 hodin; stanoviště: PETROVIČKY na návsi.
Vyvěšeno: 20.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.08.2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: úterý 28.07.2020 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 20.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.08.2020
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2018
Vyvěšeno: 24.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 18.06.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 27. 5. 2020.
Vyvěšeno: 01.06.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.06.2020
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Vyvěšeno: 10.05.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 29.05.2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: středa 27.05.2020 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 18.05.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 27.05.2020
Vybírání poplatků
V pondělí dne 2.3.2020 a 9.3.2020 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420 Kč na osobu, dítě do 15 let 320 Kč. Poplatek za jednoho psa je 100 Kč za druhého a každého dalšího 120 Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 9.3.2020. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 6.3.2020 a 23.3.2020 od 19 do 20 hodin.
Vyvěšeno: 18.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.03.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 1. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 28. 2. 2020.
Vyvěšeno: 03.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 19.03.2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pátek 28.02.2020 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 18.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.02.2020
Záměr obce – nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Obec Petrovičky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst. 1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovičky ve věci: - nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (vodovod Petrovičky – rozvodný vodovodní systém, profil DN 50 - 80 mm, celková délka 2276 m) Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena znaleckým posudkem.
Vyvěšeno: 06.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.02.2020
Výchova?
Výchova? Pro někoho drama, pro jiného pohoda. 20. ledna 2020 od 16:00 Biograf Na Špici v Hořicích.
Vyvěšeno: 13.01.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odsraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému shromažďování odpadu ze zeleně a biodpadu z domácností na území obce Petrovičky
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 9. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 17. 12. 2019.
Vyvěšeno: 20.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 06.01.2020
Smlouva - dodatek číslo 1
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí ze dne 30.6.2016 - dodatek číslo: 1
Vyvěšeno: 30.12.2016Vyvěsil: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 03.01.2020
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2020
Vyvěšeno: 29.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Vyvěšeno: 29.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2019.
Vyvěšeno: 11.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2019.
Vyvěšeno: 03.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2019.
Vyvěšeno: 18.02.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 13/2018.
Vyvěšeno: 17.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 12/2018.
Vyvěšeno: 17.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Sejmuto: 31.12.2019
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021
Vyvěšeno: 04.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2019
Vyvěšeno: 04.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 11/2018.
Vyvěšeno: 07.12.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 10/2018.
Vyvěšeno: 30.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 31.12.2019
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2019.
Vyvěšeno: 01.08.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Nabídka nepronajatého majetku
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
Vyvěšeno: 03.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: pondělí 17.12.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 09.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.12.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 8. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 18. 11. 2019.
Vyvěšeno: 22.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 09.12.2019
Smlouva
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 08.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2019
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Podchlumí na rok 2020.
Vyvěšeno: 08.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: pondělí 18.11.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 07.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 18.11.2019
Kontejner na velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 1.- 3.11.2019. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven po levé straně před vjezdem do sadu u společnosti sady Rokos s.r.o. Sběr se týká - objemný domovní odpad, nábytek, matrace, textílie, boty, dveře, odpad ze zahrad… Nepatří sem - stavební materiál, asfalt, elektronika, barvy, chemikálie, léky, akumulátory, pračky, ledničky, televizory a jiný nebezpečný odpad.
Vyvěšeno: 21.10.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.11.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 7. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 30. 08. 2019.
Vyvěšeno: 02.09.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.09.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 7.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: pátek 30.08.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 21.8.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.08.2019
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2019.
Vyvěšeno: 04.03.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 01.08.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 6. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 11. 07. 2019.
Vyvěšeno: 15.07.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.07.2019
Veřejná vyhláška
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2.
Vyvěšeno: 01.07.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.07.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 6.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: čtvrtek 11.07.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 03.07.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 11.07.2019
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 12. 6. 2019.
Vyvěšeno: 17.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 03.07.2019
Výsledky voleb
Opis výsledku hlasování v okrsku.
Vyvěšeno: 26.05.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 22.06.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: středa 12.06.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 04.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2019
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Obce Petrovičky za rok 2018
Vyvěšeno: 13.05.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2019
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2017
Vyvěšeno: 12.06.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2019
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 27.05.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2019
Vodné a stočné
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné, kalkulovaná cena pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 30.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Petrovičky v souladu § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že: Volby se uskuteční dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místo konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 09.05.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019
Starosta obce Petrovičky v souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 25.03.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26. 04. 2019.
Vyvěšeno: 29.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.05.2019
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 13.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 05.05.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. f ) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 09.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.04.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky. Doba konání: pátek 26.04.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 18.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.04.2019
Vybírání poplatků
V pondělí dne 18. 2. 2019 a 25. 2. 2019 od 19 do 19.30 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420,- Kč na osobu, dítě do 15 let 320,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 25. 2. 2019. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 4. 3. 2019 a 11. 3. 2019 od 19 do 19.30 hodin.
Vyvěšeno: 04.02.2019Vyvěsila: Pappová Jitka Ke stažení pdf Sejmuto: 19.03.2019
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2018.
Vyvěšeno: 08.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 04.03.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 31. 01. 2019.
Vyvěšeno: 04.02.2019Vyvěsila: Pappová Jitka Ke stažení pdf Sejmuto: 19.02.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: čtvrtek 31.01.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 23.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 01.02.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 19. 12. 2018.
Vyvěšeno: 23.12.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.01.2019
Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021
Vyvěšeno: 28.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2019
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2019
Vyvěšeno: 28.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2019
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2018
Vyvěšeno: 26.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2019
Dodatek k závazné vyhlášce obce č. 2/2012
Dodatek k závazné vyhlášce obce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vyvěšeno: 20.12.2018Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2019
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2017 a 2018; Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2018 a 2019; Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí (2015 – 2019, 2019 – 2022); Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2018 a 2019; jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 30.11.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: středa 19.12.2018 od 16:30 hodin.
Vyvěšeno: 12.12.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 1. Veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 25. 11. 2018.
Vyvěšeno: 01.12.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.12.2018
Veřejná vyhláška
Veřejá vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 14.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2018
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení u ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 31. 10. 2018.
Vyvěšeno: 05.11.2018Vyvěsila: Pappová Jitka Ke stažení pdf Sejmuto: 28.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Cílem výběrového řízení je zajištění vedení účetnictví, mzdové agendy, výkaznictví a práce s rozpočtem pro obec Petrovičky.
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: neděle 25.11.2018 od 17:00 hodin.
Vyvěšeno: 16.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2019 - 2022
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2018
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2019.
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Petrovičky
Obecní úřad Petrovičky v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky svolaného dosavadní starostkou obce Petrovičky v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Petrovičky - místnost obecního úřadu, Petrovičky č.p.1. Doba konání: 31. října 2018 od 19:00 hod.
Vyvěšeno: 23.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.11.2018
Zápis o výsledku voleb
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vyvěšeno: 08.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.11.2018
Výběrové řízení na pracovní pozici
MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v administrativním týmu projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II.
Vyvěšeno: 07.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2018
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 01.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2018
Rozpočtový výhled na r. 2014 - 2020
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2018
Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1
Vyvěšeno: 20.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 11.10.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 9/2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 8/2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 7/2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 6/2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst.6 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 25.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.10.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. g) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů jeden volební okrsek se sídlem Petrovičky 1, Hořice, PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 21.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 15 písm. d) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.10.2018
Nabídka pozemků k pronájmu
Nabídka pozemků k pronájmu - KPÚ pro Královéhradecký kraj - Petrovičky u Hořic.
Vyvěšeno: 01.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.10.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 22. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 10.9.2018.
Vyvěšeno: 11.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.09.2018
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Podchlumí za rok 2017.
Vyvěšeno: 31.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
22. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 10. 09. 2018 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 03.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 11.09.2018
Polyfunkční dům
Dne 18.10.2017 byla dokončena výstavba polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Datum realizace stavby 2011 - 2017.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 18.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Sejmuto: 10.09.2018
Období mimořádných klimatických podmínek
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace vyhlašuji pro celé území Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
Vyvěšeno: 25.07.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.09.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 21. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 12.6.2018.
Vyvěšeno: 14.06.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.06.2018
Polyfunkční dům
Dne 30.11.2016 byla dokončena V. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 30.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Sejmuto: 30.06.2018
Polyfunkční dům
Dne 25.07.2016 byla dokončena IV. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.07.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Sejmuto: 30.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 5/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 20. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 28.5.2018.
Vyvěšeno: 30.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.06.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
21. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 12. 06. 2018 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 05.06.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2018
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Obce Petrovičky za rok 2017
Vyvěšeno: 21.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2018
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) - návrh zprávy.
Vyvěšeno: 13.02.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 03.06.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
20. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 28. 05. 2018 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 21.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.05.2018
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.05.2018
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2018.
Vyvěšeno: 13.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.05.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 19. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26.3.2018.
Vyvěšeno: 27.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 11.04.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
19. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 26. 03. 2018 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 19.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.03.2018
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2018
Vyvěšeno: 09.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.03.2018
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium na rok 2018 pro hospodaření obce Petrovičky
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.03.2018
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2017
Vyvěšeno: 17.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.03.2018
Nabídka nepronajatého majetku
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu.
Vyvěšeno: 07.02.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.03.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 18. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 12.02.2018
Vyvěšeno: 13.02.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.03.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
18. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 12. 02. 2018 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 05.02.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.02.2018
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017.
Vyvěšeno: 10.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.02.2018
Zasedání okrskové volební komise pro zajištění voleb prezidenta České republiky konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
V souladu s ust. § 14, odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto termín prvního zasedání okrskové volební komise na 22. 12. 2017 v 19 hod v budově obecního úřadu Petrovičky1, 508 01 Hořice
Vyvěšeno: 11.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14 odst.1 písm.e)a § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to pana Vlastimila Lišku, nar. 26. 1. 1964, bytem Petrovičky 24, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 02.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb prezidenta České republiky konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. d) 1 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů jeden volební okrsek se sídlem Petrovičky 1, Hořice, PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 28.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb prezidenta České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. c) o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 13.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 10/2017.
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 9/2017.
Vyvěšeno: 01.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 8/2017.
Vyvěšeno: 30.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 7/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 6/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 5/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2017.
Vyvěšeno: 23.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržení rozvoje území.
Vyvěšeno: 03.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2018
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. 3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Vyvěšeno: 08.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 17. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 18.12.2017
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2018
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Koho se evidence týká? Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Které tržby se budou evidovat? Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.
Vyvěšeno: 06.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2017
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
17. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 18. 12. 2017 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 11.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.12.2017
Obecné závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Na základě uzavřené dohodí obcí Petrovice a Petrovičky o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Petrovičky částí školského obvodu Mateřské školy Petrovice, Petrovice 52, 503 55 Petrovice, IČ 70988889.
Vyvěšeno: 08.08.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Obecné závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Na základě uzavřené dohodí obcí Milovice u Hořice a Petrovičky o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy je území obce Petrovičky částí školského obvodu Základní školy Milovice u Hořic, Milovice u Hořic, 508 01 Hořice, IČ 70995389.
Vyvěšeno: 07.08.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí, Rozpočet Mikroregionu Podchlumí, Rozpočtový výhled Mikroregionu Podchlumí, Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí jsou zveřejněny v elektronické podobě na http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí (na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice) po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 13.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Požární bezpečnost
Pravidla požární bezpečnosti
Vyvěšeno: 13.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene - číslo IV-12-2014373/VB/1.
Vyvěšeno: 03.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007935/001.
Vyvěšeno: 01.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 09.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Zpráva o uplatňování Územního plánu Petrovičky
Zpráva o uplatňování Územního plánu Petrovičky za období 2011 - 2016 je zpracována na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“).
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 25.10.2017
Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Vyvěšeno: 05.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 16. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 04.10.2017
Vyvěšeno: 05.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst.7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 09.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14c písm. f) 1 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů jeden volební okrsek se sídlem Petrovičky 35, Hořice, PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 05.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
V souladu s ust. § 14c písm. c) zákona č. 233/2000 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 21.08.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 15. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 25.09.2017
Vyvěšeno: 29.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.10.2017
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
15. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 25. 9. 2017 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách. Program zasedání: 1. Zahájení; 2. Schválení programu zasedání OZ; 3. Hospodaření obce k 31. 8. 2017; 4. Různé; 5. Diskuse; 6. Závěr
Vyvěšeno: 15.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.09.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 14. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26.06.2017
Vyvěšeno: 27.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.07.2017
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovičky za období 2011-2016.
Vyvěšeno: 08.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.07.2017
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sukorady za období 2011-2016.
Vyvěšeno: 08.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.07.2017
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2016.
Vyvěšeno: 08.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.06.2017
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
14. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 26.06.2016 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 19.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.06.2017
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2016
Vyvěšeno: 02.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.06.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 13. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 23.05.2017
Vyvěšeno: 25.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.06.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 12. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 27.03.2017
Vyvěšeno: 18.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.04.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 11. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 17.03.2017
Vyvěšeno: 18.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 03.04.2017
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2017
Vyvěšeno: 28.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.03.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 10. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 19.12.2016
Vyvěšeno: 22.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.01.2017
Nařízení města Hořice
Nařízení města Hořice č. 001/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno: 08.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2016
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 05.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2016
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2017
Vyvěšeno: 21.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2016
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Vyvěšeno: 16.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.12.2016
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
10. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 19.12.2016 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 12.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2016
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) - návrh
Vyvěšeno: 20.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2016
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst.6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 27.08.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
V souladu s ust. § 15 písm.f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 23.08.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ust.§ 15 písm.c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 4 (pět) - 3 členové + zapisovatel.
Vyvěšeno: 08.08.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2016
Polyfunkční dům
Dne 30.11.2015 byla dokončena III. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 30.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2016
Žádost o zveřejnění na úřední desce
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových aktualizované údaje k 1. 8. 2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.
Vyvěšeno: 15.10.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.10.2016
Čistá obec, čisté město, čistý kraj
Dne 23. 9. 2015 byly pořízeny 2 kusy výklopných kontejnerů s víky, do kterých mají občané možnost odkládat biologicky rozložitelný komunální odpad. Projekt se uskutečnil za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje, program „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.09.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 9. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 19.09.2016
Vyvěšeno: 23.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.10.2016
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
9. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 19.09.2016 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 12.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.09.2016
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
8. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 21.06.2016 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 13.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 21.06.2016
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2015
Vyvěšeno: 01.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 21.06.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 8. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 21.06.2016
Vyvěšeno: 27.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen "katastrální úřad") oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Petrovičky u Hořic, Kanice u Petrovic, Petrovice u Nového Bydžova, Pšánky obce Petrovičky. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Petrovičky u Hořic obce Petrovičky dnem 5. 4. 2016.
Vyvěšeno: 14.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.06.2016
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2015
Vyvěšeno: 29.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.06.2016
Dokončení obnovy katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Vyvěšeno: 05.02.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.06.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 7. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 07.04.2016
Vyvěšeno: 13.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 6. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 29.03.2016
Vyvěšeno: 04.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.04.2016
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2016
Vyvěšeno: 29.12.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.03.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 5. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 29.12.2015
Vyvěšeno: 04.01.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.01.2016
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
5. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 29.12.2015 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 21.12.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.12.2015
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 24.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.12.2015
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2016
Vyvěšeno: 10.12.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2015
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2016
Vyvěšeno: 20.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.12.2015
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o ukončení období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 18.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2015
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy při nedostatku vody.
Vyvěšeno: 16.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2015
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26.10.2015
Vyvěšeno: 01.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.11.2015
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 26.10.2015 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 18.10.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2015
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 3. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 24.08.2015
Vyvěšeno: 28.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.09.2015
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
3. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 24.8.2015 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 17.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 07.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 2. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 25.05.2015
Vyvěšeno: 01.06.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení §50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb,, daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Vyvěšeno: 10.05.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Marius Pedersen provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Vyvěšeno: 26.04.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Polyfunkční dům
Dne 29.12.2014 byla dokončena II. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách. Akce byla realizována s finanční podporou z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 29.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 27.08.2015
Vodovod Petrovičky
Dne 3.9.2014 byla dokončena výstavba veřejného vodovodu určeného k zásobení obyvatel obce Petrovičky pitnou vodou o celkové délce 2 268 m. Součástí akce byla též modernizace AT stanice v obci Petrovice u Nového Bydžova, okr. Hradec Králové, aby bylo zajištěno bezproblémové napojení vodovodu na stávající vodovodní řad. Investiční náklady projektu dosáhly téměř 7 000 tis. Kč. Na spolufinancování se podílel Královéhradecký kraj, který obci Petrovičky poskytl cca 80 % finanční podporu formou investiční dotace. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán Městským úřadem Hořice, odborem životního prostředí.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 15.09.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 27.08.2015
Polyfunkční dům
Dne 10.3.2014 byla dokončena I.etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách – hrubá stavba. Akce byla realizována s finanční podporou z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 10.03.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 27.08.2015
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy při nedostatku vody.
Vyvěšeno: 05.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.08.2015
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2014
Vyvěšeno: 17.04.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.05.2015
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
2. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 25.5.2015 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 17.05.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2015
Vybírání poplatků
V neděli dne 12.4.2014 od 14 do 15 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a ze psů. Poplatek za odpady je 400,- Kč na osobu, dítě do 15 let 300,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč.
Vyvěšeno: 24.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.05.2015
Oznámení
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Vyvěšeno: 20.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 21.04.2015
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 23.03.2015
Vyvěšeno: 30.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Vyvěšeno: 24.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Vyvěšeno: 24.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.04.2015
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 23.3.2015 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 08.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 24.03.2015
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014
Vyvěšeno: 07.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 23.03.2015
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2015
Vyvěšeno: 10.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2014
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovičky
Vyvěšeno: 02.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.03.2015
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 29.12.2014
Vyvěšeno: 30.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2015
Pozvánka
Pozvánka na 7. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 29. 12. 2014 od 19.30 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 21.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.12.2014
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2015
Vyvěšeno: 10.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 08.12.2014
Vyvěšeno: 09.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.12.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 3.11.2014
Vyvěšeno: 06.11.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 22.11.2014
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2015
Vyvěšeno: 30.10.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.11.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovičky
Obecní úřad Petrovičky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, svolaného dosavadní starostkou obce Ing. Ivou Frydrychovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Vyvěšeno: 24.10.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.11.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitestva obce
Vyvěšeno: 11.10.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.10.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst.6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9.1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 30.08.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
V souladu s ust. § 15 písm.g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 26.08.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
V souladu s ust. § 15 písm.d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 11.08.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2014
Seznam
Seznam vytvořených volebních obvodů v obci Petrovičky pro volby do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.
Vyvěšeno: 17.07.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 22.09.2014
Vyvěšeno: 23.09.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 26.06.2014
Vyvěšeno: 27.06.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.07.2014
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2013
Vyvěšeno: 10.06.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 26.06.2014
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 768661/14/2700-14400-605566, hromadný předpisný seznam čj. 768662/14/2700-14400-605566, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.
Vyvěšeno: 13.05.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že: volby se uskuteční dne 23.5.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24.5.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin; místem konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 08.05.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2014
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2013
Vyvěšeno: 28.04.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 26.05.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 18 odst.7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to slečnu Simonu Frydrychovou, nar. 12.5.1991, bytem Petrovičky 12, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 12.04.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014
V souladu s ust. § 16 písm.f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 08.04.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 24.03.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 10.04.2014
Vyvěšeno: 11.04.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.04.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 24.03.2014
Vyvěšeno: 13.02.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.04.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 12.02.2014
Vyvěšeno: 13.02.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.02.2014
Pozvánka
Pozvánka na 1. zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná dne 12.02.2014 od 19.30 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 05.02.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.02.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 27.12.2013
Vyvěšeno: 28.12.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva pdf Sejmuto: 14.01.2014
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2014
Vyvěšeno: 10.12.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.12.2013
Rozpočtový výhled na rok 2014 až 2020
Vyvěšeno: 10.12.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.12.2013
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013)
Vyvěšeno: 12.11.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Veřejná vyhláška pdf Formulář autorizované konverze pdf Sejmuto: 02.12.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - požární řád obce
Vyvěšeno: 26.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 06.11.2013
Vyvěšeno: 07.11.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva pdf Sejmuto: 23.11.2013
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2014
Vyvěšeno: 01.11.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 18.11.2013
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že: 1. volby se uskuteční dne 25.10.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26.10.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 2. Místem konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 35, PSČ 508 01 Hořice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním pasem). 4. Každému voliči budou dodány nejdéle 1 den před dnem zahájení voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Vyvěšeno: 10.10.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst.7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22.9.1964, bytem Petrovičky 4, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 05.10.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013
V souladu s ust. § 14c písm.c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 25.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013
V souladu s ust. § 14c písm.f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 25.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 26.09.2013
Vyvěšeno: 28.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva pdf Sejmuto: 14.10.2013
Pozvánka
Pozvánka na 6. zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná dne 26.09.2013 od 20.00 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 19.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.09.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 08.08.2013
Vyvěšeno: 10.08.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 25.08.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 25.06.2013
Vyvěšeno: 27.06.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.07.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 28.05.2013
Vyvěšeno: 29.05.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.06.2013
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 782311/13/2700-14400-606264, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitostí na rok 2013.
Vyvěšeno: 09.05.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Daň z nemovitostí pdf Sejmuto: 10.06.2013
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 09.05.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.06.2013
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2012
Vyvěšeno: 09.05.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 28.05.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 22.04.2013
Vyvěšeno: 23.04.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.05.2013
Vybírání poplatků
V sobotu dne 13. 4. 2013 od 14 do 15 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a ze psů. Poplatek za odpady je 400,- Kč na osobu, dítě do 15 let 300,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč.
Vyvěšeno: 10.04.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.04.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 05.03.2013
Vyvěšeno: 06.03.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 22.03.2013
Pozvánka
Pozvánka na 1. zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná dne 05.03.2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 25.02.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.03.2013
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2013
Vyvěšeno: 14.02.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.03.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starostka obce Petrovičky podle § 34, odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů oznamuje, že: 1. volba prezidenta se uskuteční dne 11.1.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 12.1.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 2. Místem konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 27.12.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.01.2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Starostka obce dle ust. § 14 odst.1 písm.e) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů jmenovala zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22.9.1964, bytem Petrovičky 4, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 01.12.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.01.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění volby prezidenta České republiky konané dne 11. a 12.1.2013, popř. 25. a 26.1.2013
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14 písm.d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů informuje, že v obci Petrovičky je 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 27.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.01.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění volby prezidenta České republiky konané dne 11. a 12.1.2013, popř. 25. a 26.1.2013
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14 písm.c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 4 + zapisovatel.
Vyvěšeno: 12.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.01.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 27.12.2012
Vyvěšeno: 29.12.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku ze psů.
Vyvěšeno: 20.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno: 20.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 19.11.2012
Vyvěšeno: 20.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2012
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2013
Vyvěšeno: 08.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 24.11.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 30.10.2012
Vyvěšeno: 31.10.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.11.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 01.10.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.11.2012
Oznámení o době a místě konání řádných voleb do zastupitelstev krajů
Starostka obce Petrovičky podle § 27, odst. 1 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že: 1. volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13.10.2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 2. Místem konání voleb je volební místnost: Obecní úřad Petrovičky čp. 35.
Vyvěšeno: 27.09.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.11.2012
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Vyvěšeno: 03.09.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 14.11.2012
Územní souhlas
Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 5. 9. 2012 podala Obec Petrovičky, IČO 00578509, Petrovičky 35, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, kterou zastupuje PROIS a. s., IČO 25943022, Veverkova 1343, 500 11 Hradec Králové 11 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona souhlas s umístěním stavby: Vodovodní přípojky v obci Petrovičky.
Vyvěšeno: 01.10.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 03.11.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 05.09.2012
Vyvěšeno: 06.09.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 21.09.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 05.06.2012
Vyvěšeno: 06.06.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 22.06.2012
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2011
Vyvěšeno: 31.05.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.06.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 15.05.2012
Vyvěšeno: 16.05.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.06.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 03.05.2012
Vyvěšeno: 04.05.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.05.2012
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2011
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 05.04.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 21.04.2012
Podkrkonoší - regionální produkt
Místní akční skupina Podchlumí ve spolupráci s turistickou oblastí Podzvičinsko vyhlašuje V. kolo příjmu žádostí o certifikaci místních výrobků a produktů pod značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt.
Vyvěšeno: 13.03.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.03.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 13.02.2012
Vyvěšeno: 14.02.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.02.2012
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2012
Vyvěšeno: 27.01.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.02.2012
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Městský úřad Hořice vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby vodovod Petrovičky.
Vyvěšeno: 04.01.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.01.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 29.12.2011
Vyvěšeno: 30.12.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 5.12.2011
Vyvěšeno: 06.12.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 22.12.2011
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2012
Vyvěšeno: 21.11.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2011
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení územního řízení - vodovod
Vyvěšeno: 21.11.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 9.11.2011
Vyvěšeno: 10.11.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.11.2011
Seznam pozemků
Seznam pozemků určených k převodu podle zákona č. 95/1999 Sb.
Vyvěšeno: 05.11.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 22.11.2011
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy č. 1/2011 Územní plán obce Petrovičky
Vyvěšeno: 05.10.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 4.10.2011
Vyvěšeno: 05.10.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2011
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 20.09.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2011
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Rozhodnutí o umíštění stavby - Polyfunkční dům v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 13.09.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2011
Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2011
Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2011, kterým se vymezují úseky silnic II. a III. třídy Královéhradeckého kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Vyvěšeno: 09.09.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.10.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 8.9.2011
Vyvěšeno: 10.09.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.09.2011
Veřejná vyhláška
Veřejné projednání návrhu územního plánu Petrovičky.
Vyvěšeno: 15.08.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.09.2011
Veřejná vyhláška
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, o zahájení společného řízení. Pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Vyvěšeno: 15.08.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.09.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 28.6.2011
Vyvěšeno: 29.06.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.07.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 19.4.2011
Vyvěšeno: 20.04.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.05.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 13.4.2011
Vyvěšeno: 14.04.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 14.3.2011
Vyvěšeno: 15.03.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.03.2011
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2010
Vyvěšeno: 14.03.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.03.2011
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V příloze naleznete informaci o sčítacím obvodu a sčítacím komisaři v Obci Petrovičky.
Vyvěšeno: 04.03.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.03.2011
Oznámení Českého statistického úřadu
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice.
Vyvěšeno: 04.03.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.03.2011
Rozpočet Obce Petrovičky na rok 2011
Vyvěšeno: 28.02.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.03.2011
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2010
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 28.02.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.03.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 25.1.2011
Vyvěšeno: 26.01.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.02.2011
Pozvánka
Pozvánka na 5. zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná dne 28.12.2010 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 20.12.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 28.12.2010
Vyvěšeno: 28.12.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2011
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2011.
Vyvěšeno: 28.12.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.01.2011
Oznámení
Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 01.12.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2010
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 8.11.2010
Vyvěšeno: 10.11.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.11.2010
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovičky
Obecni úřad Petrovičky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněni, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, svolaného dosavadním starostkou obce paní Ivou Frydrychovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Petrovičky – místnost obecního úřadu, Petrovičky čp. 35. Doba konání: 8. listopad 2010 od 19:30 hod.
Vyvěšeno: 30.10.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Oznámenípdf Sejmuto: 10.11.2010
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2010
Vyvěšeno: 22.02.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2010
Závěrečný účet obce Petrovičky za rok 2009
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2009, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 22.02.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2010
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 18.3.2010
Vyvěšeno: 19.03.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2010
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2009
Vyvěšeno: 07.04.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 28.04.2010
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 8.3.2010
Vyvěšeno: 09.03.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.04.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vyvěšeno: 25.04.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.01.2010
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu PODCHLUMÍ na rok 2010
Vyvěšeno: 11.01.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.01.2010
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 6.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 29.12.2009
Vyvěšeno: 29.12.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.01.2010
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 5.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 18.11.2009
Vyvěšeno: 13.12.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 18.01.2010
Ošetření aleje lip
Obec Petrovičky oznamuje, že dne 8.9.2009 byl ukončen projekt "Ošetření aleje lip".
pdf
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Vyvěšeno: 08.09.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 18.01.2010
Czech POINT
Obec Petrovičky se zapojila do integrovaného operačního programu s názvem "Zavádění ICT v územní veřejné správě" s cílem vybudovat přístupové místo pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT. Do 6.4.2009 do 17 hod přijímá nabídky na technické a technologické vybavení místního pracoviště - nákup HW a SW. Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze.
Vyvěšeno: 24.03.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 18.01.2010
Oznámení o záměru obce prodat pozemek ve vlastnictví obce
Obec Petrovičky v souladu ust.§ 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,že na základě Usnesení zastupitelstva obce č.4/09 ze 31.8.2009 nabízí k prodeji pozemek parc. č. 454/8 v k.ú.Petrovičky o výměře 1 ar.
Vyvěšeno: 01.09.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 4.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 31.08.2009
Vyvěšeno: 31.08.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2009
Rozpočtová opatření 2009
Vyvěšeno: 01.11.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.11.2009
Kontejner na velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 12. - 13.9.2009. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven po levé straně před vjezdem do sadu u společnosti sady Rokos s.r.o.
Vyvěšeno: 01.09.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.09.2009
Ošetření aleje lip
Obec Petrovičky realizuje projekt "Ošetření aleje lip" v k.ú. Petrovičky u Hořic v celkové hodnotě 331 114,- Kč, který je spolufinancován 10% zdroji žadatele (33 113,- Kč), podpořen 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj (281 446,- Kč) a dotován 5% ze Státního fondu životního prostředí (16 555,- Kč). Projekt byl zahájen 20. 11. 2008, kdy byly vykáceno 7 ks stromů v havarijním stavu, vysázeny nové stromy o průměru 500-600 mm a obvodu kmínku 14-16 cm, vč. ukotvení pomocí kůlů a bude dokončen v květnu až červenci 2009, kdy bude proveden zdravotní řez stromů. Uvedené práce provádí Ing.Pavel Klevcov, Za Komínem 485, Trutnov.
pdf
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Vyvěšeno: 21.11.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 08.09.2009
Čestné prohlášení obce Petrovičky
Obec Petrovičky tímto prohlašuje, že je na základě historických údajů a záznamů vlastníkem níže uvedených památek: Pomník Mistra Jana Husa a Kamenný kříž.
Vyvěšeno: 25.09.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.09.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 19.05.2009
Vyvěšeno: 19.05.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.08.2009
Oznámení o záměru obce prodloužit nájemní smlouvu se ZD Bašnice
Záměrem obce Petrovičky je prodloužit nájemní smlouvu, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 1615/2008 o pronájmu parcelních čísel č. 586/1 o výměře 3 836 m2 a č. 605/0 o výměře 8 733 m2.
Vyvěšeno: 30.07.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.08.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 06.04.2009
Vyvěšeno: 06.04.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.05.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 23.02.2009
Vyvěšeno: 09.03.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.05.2009
Závěrečný účet obce Petrovičky za rok 2008
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 16.03.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.04.2009
Rozpočtový výhled na r. 2009 - 2011
Vyvěšeno: 07.02.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.02.2009
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2009
Vyvěšeno: 07.02.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.02.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 6.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 29.12.2008
Vyvěšeno: 05.01.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.02.2009
Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
Obec Petrovičky si Vás tímto dovoluje oslovit ve věci účasti na veřejné zakázce malého rozsahu, ve které se jedná o ošetření aleje lip rostoucích na poz.parcelách č. 269/1,337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic a její propagace. Veškeré zadávací podmínky k realizaci uvedené akce Vám zasíláme v příloze.
Vyvěšeno: 15.12.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.01.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 5.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 17.11.2008
Vyvěšeno: 30.11.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.01.2009
Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstev krajů 2008
Starosta obce Petrovičky podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: dne 17.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 18.10.2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Vyvěšeno: 02.10.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.01.2009
Návrh rozpočtového provizoria na r. 2009
Vzhledem k tomu, že rozpočet na r. 2009 nemůže být schválen před jeho prvním kalendářním dnem, navrhuje obecní zastupitelstvo následující pravidla rozpočtového provizoria, která v případě schválení budou platná až do doby schválení řádného rozpočtu: budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce a k plnění závazků z předchozího období s tím, že výdaje budou čerpány max. ve výši 1/12 r. 2008.
Vyvěšeno: 13.12.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.12.2008
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 4.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 15.9.2008
Vyvěšeno: 17.09.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.10.2008
Pozvánka na 4. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 15.9.2008 od 18 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 11.09.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 25.09.2008
Vyhlášení výběrového řízení na ošetření aleje lip.
Vyvěšeno: 03.09.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 25.09.2008
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 5.6.2008
Vyvěšeno: 19.06.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.07.2008
Vyhlášení výběrového řízení na ošetření aleje lip.
Vyvěšeno: 18.06.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 08.07.2008
Zápis ze zasedání OZ
Dne 19.4.2008 se na Obecním úřadě Petrovičky vybírají od 13.00 do 14.00 hodin poplatky za odpady a poplatky ze psů.
Vyvěšeno: 01.04.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 18.06.2008
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 17.03.2008
Vyvěšeno: 01.04.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 18.06.2008
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28.01.2008
Vyvěšeno: 06.02.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 01.04.2008
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2008
Vyvěšeno: 15.01.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.04.2008
Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horního a středního Labe a souhrnné zprávy o výsledcích přípravných prací a výzva k připonínkám veřejnosti a uživatelů vody.
Vyvěšeno: 01.04.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 30.09.2007
Zápis ze schromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí
Zápis ze schromáždění starostů mikroregionu Podchlumí konaného dne 12.4.2007 v obci Bříšťany.
Vyvěšeno: 07.05.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 07.05.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Plnění rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2006 - příjmy
Plnění rozpočtu Mikroregionu Podchlumí za období od ledna 2006 do prosince 2006. Přehled příjmů dle organizací,paragrafů a položek.
Vyvěšeno: 07.05.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Plnění rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2006 - výdaje
Plnění rozpočtu Mikroregionu Podchlumí za období od ledna 2006 do prosince 2006. Přehled výdajů dle organizací,paragrafů a položek.
Vyvěšeno: 07.05.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Závěrečný účet obce Petrovičky za rok 2006
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2006, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 23.04.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - nakládání s komunálním odpadem
Vyvěšeno: 15.02.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.04.2007
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2007
Vyvěšeno: 05.02.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.04.2007