Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 17.8.2021
Vyvěšeno: 23.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2020
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Konkurs
Rada města Hořice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín s nástupem od 1. 8. 2021 nebo dle dohody.
Vyvěšeno: 07.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2021.
Vyvěšeno: 26.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš
Nosné kuřice
Firma SVOBODA – Lučice, drůbežárna Mírovka, NOSNÉ KUŘICE, barva červená a černá, Stáří: 19 týdnů, cena: 180,- Kč/kus, středa 17. března 2021 12.25 h. - Petrovičky U autobusové zastávky. Možno objednat: 569 489 358 svoboda.lucice@seznam.cz, po telefonické domluvě možnost zavezení na určené místo.
Vyvěšeno: 08.03.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Vyvěšeno: 01.03.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Vybírání poplatků
V pondělí dne 1.3., 8.3. a 15.3. 2021 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420,- Kč na osobu, dítě do 15 let 320,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 8. 3. 2021. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 1.3., 8.3. a 15.3.2021 od 19 do 20 hodin. Obec Petrovičky: Číslo účtu: 25422541 / 0100; Částka:…………………; Variabilní symbol: číslo popisné; Popis: odpady 2021 / jméno
Vyvěšeno: 22.02.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2020.
Vyvěšeno: 29.01.2021Vyvěsil: Malina Lukáš
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2021
Vyvěšeno: 14.01.2021Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023
Vyvěšeno: 14.01.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2020.
Vyvěšeno: 21.12.2020Vyvěsil: Malina Lukáš
Nová pošta Partner
Nová pošta Partner - otevírací doba a nabízené služby
Vyvěšeno: 02.11.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Nařízení Krajské hygienické stanice
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 2/2020.
Vyvěšeno: 12. 10. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Nařízení Krajské hygienické stanice
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020.
Vyvěšeno: 08. 09. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2020.
Vyvěšeno: 17.09.2020Vyvěsil: Malina Lukáš
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2019 - návrh
Vyvěšeno: 01.06.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2020.
Vyvěšeno: 13.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš
Rozhodnutí č. 2
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu. Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchycích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty).
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Omezení komerčních linek
S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu „letních prázdnin“. Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333.
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: ? osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, II. osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, na základě doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Vám zasíláme informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě. Prosíme o zveřejnění těchto materiálů na informačních kanálech Vašeho města či obce (na nástěnkách, webových či facebookových stránkách apod.)
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2019.
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2018
Vyvěšeno: 24.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <